Raad voor het Verbruik

De Raad voor het Verbruik is de centrale adviesstructuur voor alle problemen inzake consumptie en bescherming van de consument. Zijn hoofdopdracht bestaat erin om adviezen uit te brengen aan zijn voogdijministers, (de minister van Consumentenzaken en de minister van Economie) alsmede aan de wetgevende en de uitvoerende macht over problemen die de consumenten aanbelangen. Op grond van zijn andere opdrachten, is de Raad eveneens een plaats van dialoog en overleg tussen de consumenten en de beroepsmensen. Hij wordt door de wet gerechtigd collectieve consumentenovereenkomsten te sluiten.

De Raad voor het Verbruik en de raadpleging 

De Raad voor het Verbruik heeft als belangrijkste opdracht adviezen uit te brengen over consumptie en bescherming van de consument. Dit gebeurt op verzoek van zijn voogdijminister maar ook van andere ministers en zelfs van het parlement. Hij kan ook adviezen op eigen initiatief uitbrengen.

Dit federale adviesorgaan werd opgericht bij koninklijk besluit van 20 februari 1964 en staat onder de voogdij van de Federale Overheidsdienst Economie. Zijn secretariaat wordt waargenomen door de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Reglementering van de FOD Economie.

De Raad voor het Verbruik is een paritair raadgevend orgaan: hij is samengesteld (PDF, 19.09 Kb) uit 13 representatieve leden van de consumentenorganisaties en uit 13 representatieve leden van de beroepsverenigingen die de productie, de distributie, de middenstand en de landbouw vertegenwoordigen.

De Raad is bevoegd voor alles wat met consumentenbescherming te maken heeft. Bepaalde wetten schrijven voor dat de Raad voor het Verbruik moet worden geraadpleegd alvorens uitvoeringsbesluiten te nemen, met name de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, die werd vervangen sinds 31 mei 2014 door het boek VI van het Wetboek van economisch recht (WER boek VI), de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen. Als de raadpleging verplichtend is, maakt zij een vormvereiste op straffe van nietigheid uit.

Door zijn samenstelling is de Raad een bevoorrechte plaats voor dialoog en overleg waar consumentenvertegenwoordigers en professionele vertegenwoordigers informatie uitwisselen, standpunten kenbaar maken en compromissen vinden. Het is een bevoorrecht instrument voor de beleidsondersteuning. De adviezen van de Raad zijn weliswaar niet bindend voor de overheid maar worden meer opgevolgd naarmate ze unaniem zijn.

De Raad voor het Verbruik en de co-regulering

Sedert decennia, is de Raad voor het Verbruik een echte plaats geworden waar ondernemingen en consumenten betrokken worden bij de marktregulering. Bovenop zijn adviesbevoegdheid in strikte zin neemt de Raad voor het Verbruik ook deel aan de co-regulering van de markt door de uitwerking van gedragscodes die bijdragen tot de bescherming van de consument, o.a. op het vlak van publiciteit.

De organisatie van de werkzaamheden van de Raad voor het Verbruik

Een dagelijks bestuur organiseert de werkzaamheden van de Raad voor het Verbruik. Het is samengesteld uit de voorzitter, twee ondervoorzitters en tien bijzitters.

Het dagelijks bestuur bereidt de zaken voor die aan de Raad moeten worden voorgelegd, plant de werkzaamheden die in commissie worden uitgevoerd en ziet toe op de uitvoering van de genomen beslissingen.

Verschillende permanente commissies (Handelspraktijken, Financiële Diensten, Interne Markt, Milieu, ...) moeten de zaken onderzoeken naargelang de te behandelen onderwerpen en moeten een ontwerp van advies voorbereiden dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering, die als enige bevoegd is om adviezen uit te brengen. Er kunnen deskundigen op de werkzaamheden worden uitgenodigd. In geval van urgentie kan het dagelijks bestuur ertoe gebracht worden hetzij om voorlopige adviezen uit te brengen, die later in de plenaire vergadering moeten worden goedgekeurd, hetzij om een advies met spoed te laten aannemen via schriftelijke procedure.

De adviezen van de Raad zijn ofwel unaniem, en dan geven ze de bekomen consensus weer, ofwel afwijkend en dan omvatten ze de standpunten van alle betrokken partijen weer. Ze worden voorbereid in commissie door een co-verslaggever “consumenten” en door een co-verslaggever “professioneel”.

De adviezen van de Raad voor het Verbruik

Sinds zijn oprichting heeft de Raad voor het Verbruik  talrijke adviezen uitgebracht over alle aspecten van het verbruik. Hij heeft een niet te verwaarlozen rol gespeeld bij de uitwerking en de modernisering van de grote wetgevingen inzake consumentenbescherming (marktpraktijken, consumentenkrediet, veiligheid van producten,...).

Statuten

Het Koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende de oprichting van de Raad voor het Verbruik, beschrijft de opdracht van de Raad, de samenstelling en enkele werkingsregels.

U kunt hier de gecoördineerde tekst (PDF, 89.87 Kb) downloaden.  

Huishoudelijk reglement

U kunt hier het Huishoudelijk reglement (PDF, 22.24 Kb) downloaden.

 

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link