Missie, visie en waarden

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld.

Bovendien waakt de FOD er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten.

Missie

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.

Visie

In de komende 6 jaar is de FOD Economie, geïnspireerd door de waarden respect en uitmuntendheid,  van plan een gezamenlijke strategie te ontwikkelen ten dienste van de spelers op de goederen- en dienstenmarkt. Onze FOD heeft de ambitie om binnen de federale administratie de spil te worden van de regulering en de coördinatie van de beleidslijnen en van de governance van de interne markt, zowel wat de interne als externe aspecten ervan betreft, en dit in permanente dialoog met de gewesten.

De bestuursovereenkomst

De bestuursovereenkomst is een nieuw instrument, ingesteld door de federale regering, om de kwaliteit en de prestaties van de overheidsdiensten te waarborgen. Zoals de naam aangeeft, gaat het om een echte, ondertekende overeenkomst tussen de voogdijminister en zijn bestuur. Ze bindt dus beide partijen: het bestuur engageert zich om de door zijn minister goedgekeurde doelstellingen te halen en de minister verbindt zich ertoe de acties van het bestuur zo goed mogelijk te ondersteunen. De bestuursovereenkomst blijft drie jaar geldig en wordt driemaandelijks gemonitord. De managers-mandaathouders (voorzitter, directeurs-generaal, stafdirecteurs) worden jaarlijks geëvalueerd via een controle van de realisatie van de overeenkomst.

In zijn bestuursovereenkomst bevestigt de FOD Economie zijn opdracht, definieert hij zijn visie, stelt hij zijn waarden voor, structureert hij zijn strategische hoofdlijnen en doelstellingen en lijst hij de prioritaire acties van zijn voogdijministers op. Vervolgens zet de FOD ze om in operationele doelstellingen, acties of projecten die in elke algemene directie door indicatoren (KPI’s) worden gemeten.

Als onmiskenbaar instrument voor strategische sturing en follow-up zorgt de bestuursovereenkomst voor een grotere verantwoordelijkheid en mobilisering van de medewerkers met het oog op een effectieve en efficiënte verwezenlijking van de opdracht van de FOD.

Waarden

De FOD Economie staat voor een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een respectvolle omgang met burgers, bedrijven en belanghebbenden. De FOD Economie, dat is een ploeg van meer dan 2000 mensen tot uw dienst!

Zo hebben de medewerkers bepaald tijdens een interactief proces, waarbij zij de 4 waarden van de FOD Economie zelf geformuleerd hebben:

  • Tot uw dienst:

We verlenen onze diensten, gericht op het algemeen belang, op een klantvriendelijke manier. We behandelen onze eigen collega’s, de burgers, de bedrijven en andere belanghebbenden zoals we zelf behandeld willen worden.

  • Respect:

In al onze diversiteit hebben we respect voor onszelf en onze omgeving. Wij respecteren het deontologische kader van de federale overheid en gaan steeds integer te werk.

  • Samen sterk:

We werken samen in een positieve sfeer over de verschillende diensten en directies heen. Teamwerk en vertrouwen zijn essentiële bouwstenen voor het bereiken van onze doelstellingen.

  • Uitmuntend:

Wij maken er een erezaak van om onze job op een professionele en kwaliteitsvolle manier uit te voeren en zijn fier op onze job. We streven ernaar de beste te zijn binnen ons domein.

Alle federale ambtenaren, en dus ook de ambtenaren van de FOD Economie, moeten het algemeen belang dienen en niet hun eigen belangen. Daarom moeten zij de waarden en de normen van het openbaar ambt naleven. Deze waarden en normen zijn gebundeld in het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambtExterne link.

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Voorzitter van het Directiecomité

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Jean-Marc Delporte 
Voorzitter van het Directiecomité

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel