Verkoopovereenkomsten, doorverkoop en uitwisseling

De wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, biedt aan de consumenten een grotere juridische bescherming.

Ze vervangt de wet van 11 april 1999 betreffende overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen die echter van toepassing  blijft op de overeenkomsten gesloten vóór 26 september 2011.

Wat zijn de hoofdkenmerken van de wet van 28 augustus 2011?

1. Ruimer toepassingsgebied

Naast de verkoop van timesharing van onroerende goederen en de puntenformules, beoogt de wet:

  • de verkoop van timesharing van roerende goederen (woonschuit, caravan, boot,…) ; 
  • de uitwisseling van timesharing (inschrijving voor een uitwisselingsbeurs) ;
  • de doorverkoop van een timesharing via een tussenpersoon;
  • de toetreding tot vakantieclubs, vakantiekaarten met voorkeurtarief (abonnement om korting te bekomen op vakantieaccomodatie, vluchten, woningverhuur, enz.): de wet spreekt van “vakantieproducten van lange duur”;

De klassieke verhuur valt niet onder deze reglementering.

2. Reclame

Alle reclame moet vermelden dat er standaardinformatieformulieren beschikbaar zijn.

Tijdens een promotie- of verkoopevenement moet de consument duidelijk en voorafgaand geïnformeerd worden over het commerciële doel en de aard van dat evenement. Bovendien moeten de verplichte informatieformulieren tijdens het evenement permanent ter beschikking van de consument zijn.

De wet verbiedt om de goederen voor deeltijds gebruik en de vakantieproducten van lange duur als een investeringsproduct aan te bieden of te verkopen. Deeltijdse vakantieproducten zijn immers consumptieproducten. In tegenstelling tot de traditionele onroerendgoedsector, gaat het niet om contracten waarmee meerwaarden kunnen worden gerealiseerd.

3. Recht op informatie vóór het afsluiten van de overeenkomst - Standaardinformatieformulieren

Voordat hij een overeenkomst afsluit, moet de consument een wettelijk verplicht standaardformulier ontvangen met duidelijke informatie over het voorwerp van de overeenkomst, de rechten die hij kan uitoefenen en alle te betalen kosten. Hij krijgt informatie over het bestaan van een herroepingsrecht, over de duur ervan en de voorwaarden voor de  uitoefening ervan. Deze informatie maakt een wezenlijk deel uit van de overeenkomst en mag niet worden gewijzigd.

De informatie wordt gratis verstrekt op een duurzame drager en door middel van een verplicht standaardformulier dat aan elke type van overeenkomst is aangepast. De informatie moet duidelijk, leesbaar en correct zijn. De consument kan kiezen in welke taal deze informatie is opgesteld, in de taal van het land waar hij verblijft of waarvan hij de nationaliteit heeft.

4. Overeenkomst

De overeenkomst moet alle verplichte informatie bevatten. Ze wordt schriftelijk, op papieren drager of op een andere duurzame drager aangeboden. De consument kiest de taal waarin de overeenkomst is opgesteld hetzij in de taal van het land waar hij verblijft hetzij in de taal van het land waarvan hij de nationaliteit heeft. Op het moment dat de overeenkomst afgesloten wordt, ontvangt de consument op zijn minst een kopie van de overeenkomst.

5. Herroepingsrecht

De wet voorziet in een herroepingsrecht voor de consument. Hij kan de overeenkomst dus zonder kosten en zonder opgave van redenen beëindigen gedurende een termijn van veertien kalenderdagen. De termijn wordt berekend vanaf de ondertekening of de ontvangst van de overeenkomst.

De consument die tijdens het herroepingsrecht gebruik gemaakt heeft van timesharing of van het gelijkgestelde product hoeft niets te betalen wanneer hij de overeenkomst binnen veertien kalenderdagen beëindigt.

Deze mogelijkheid tot herroeping die de consument wordt aangeboden, staat vermeld in het precontractuele standaardinformatieformulier en ook in de overeenkomst. Er moet een standaardformulier voor herroeping bij de overeenkomst gevoegd worden. Wordt aan deze verplichting niet voldaan dan wordt de herroepingstermijn uitgebreid eventueel tot een jaar en veertien dagen zolang de handelaar dit standaardformulier niet heeft verstrekt.

Mocht de handelaar bovendien de wettelijk verplichte informatie niet hebben verstrekt dan kan het herroepingsrecht gedurende drie maanden en veertien dagen worden uitgeoefend.

6. Voorschotten en betaling

De betaling van voorschotten, van waarborgen, geldreserves of schulderkenning alsook elke soort van vergoeding die door de consument aan de handelaar of aan een derde wordt uitbetaald, zijn vóór het einde van de herroepingstermijn verboden.

Wat de doorverkoopovereenkomsten betreft, zijn betalingen van voorschotten voordat de verkoop werkelijk heeft plaatsgehad of de overeenkomst via andere middelen beëindigd wordt, verboden.

De betalingen in het kader van vakantieovereenkomsten van lange duur moeten gespreid gebeuren: ze zijn verdeeld in gelijke annuïteiten. Vanaf de tweede annuïteit kan de consument de overeenkomst ook gratis beëindigen als hij dit doet in de 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst van het betalingsverzoek.

7. Aanvullende overeenkomsten

Een aanvullende overeenkomst is een dienstovereenkomst die afhankelijk is van de timesharingovereenkomst of van het vakantieproduct van lange duur. Bijvoorbeeld: de kredietovereenkomst gelinkt aan de aankoop of de uitwisselingsovereenkomst.

Wanneer de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, wordt elke aanvullende overeenkomst die aan de hoofdovereenkomst gelinkt is automatisch opgezegd. De consument moet geen opzeggingskosten betalen.

8. Sancties

Er is voorzien in burgerrechtelijke sancties (vordering tot staking) of strafsancties indien de handelaar de wetgeving niet naleeft.

De ambtenaren van de inspectie van de FOD Economie zijn bevoegd om de toepassing van de wet te controleren en om de strafbare feiten op te sporen en vast te stellen.

Standaardinformatieformulieren :

Vragen?

Contact Center van de FOD Economie:

  • telefoon (groen nummer): 0 800 120 33

  • fax (groen nummer): 0 800 120 57

e-mail:info.eco@economie.fgov.beExterne link

Geschillen en klachten 

Inbreuken op de wetgeving

De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van de wet op de timesharing. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.beExterne link

Uw geschil minnelijk beslechten?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

Consumentenombudsdienst
NG II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel.: 02 702 52 00
Fax: 02 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nlExterne link

U vindt het formulier voor de consumenten op: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulierExterne link

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bijn een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en Ijsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: 02 542 33 46
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.beExterne link

 

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link