Schuldenlast - schuldinvordering

Deze rubriek behandelt de minnelijke invordering van schulden van een consument en de procedure van collectieve schuldenregeling. Een lening kan zwaar wegen Denk na voordat je schulden maakt

Wanneer u als consument wordt aangezet tot betaling van onbetaalde schulden buiten een uitvoerbare titel (bijv. een vonnis) om, is er sprake van minnelijke invordering van schulden van een consument.

De minnelijk schuldinvorderaar is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Sommige verplichtingen zijn enkel van toepassing op de activiteit van minnelijke invordering van schulden uitgeoefend door bijvoorbeeld incassobureaus. De wettelijke verbodsbepalingen, daarentegen, zijn van toepassing op iedere minnelijke invordering van schulden van de consument. 

De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die als doel heeft de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen leiden.

Geschillen en klachten

1. Voor inbreuken op bepalingen van de incassowet kan men online een probleem signaleren. behalve indien het gaat om advocaten of gerechtsdeurwaarders.

2. Voor klachten tegen advocaten dient men zich te wenden tot de Orde van Advocaten, voor het Vlaamse landsgedeelte is dit de Orde van Vlaamse BaliesExterne link.

3. Voor klachten tegen gerechtsdeurwaarders dient men zich te wenden tot de Raad van de ArrondissementskamerExterne link van de betreffende gerechtsdeurwaarder.

Geschillen en klachten

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Krediet en schuldenlast

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Krediet en Schuldenlast

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel  

Tel: 02 277 84 93 
Fax: 02 277 52 55
E-mail: sfin@economie.fgov.be