Geschillencommissie Reizen

Geschiedenis

De Geschillencommissie Reizen vzw werd in december 1983 opgericht op initiatief van consumentenorganisaties en beroepsverenigingen van de reissector. Zij is officieel erkend en wordt ondersteund door de Federale Overheidsdienst Economie en ze wordt gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Doel

De Geschillencommissie Reizen (GCR) is bevoegd om geschillen te behandelen tussen de reiziger en de reisorganisator die zijn algemene voorwaardenExterne link aanwenden en/of de reisbemiddelaars die de modelbestelbon van de Commissie gebruiken.

U kunt dus een beroep doen op de Geschillencommissie Reizen indien u een geschil heeft over het verloop van een reis met een reisbemiddelaar en/of een reisorganisator, voor zover u bepaalde termijnen hebt gerespecteerd.

De Commissie is echter niet bevoegd als de klacht betrekking heeft op lichamelijke schade, een niet inbegrepen reis- of reisbijstandsverzekering, bij niet-contractuele geschillen, enz.

Samenstelling 

De Geschillencommissie Reizen bestaat uit twee cellen:

  • de cel “verzoening”, met de bedoeling om te proberen een aantal reisgeschillen in een zo vroeg mogelijk stadium in der minne te regelen;

  • Deze eenvoudige "bemiddeling-verzoening"-procedure berust op een vrijwillig    akkoord tussen de reiziger en de reisbemiddelaar en/of reisorganisator om hun contractueel geschil aan een onafhankelijke en onpartijdige derde-verzoener voor te leggen om met zijn hulp en via dialoog tot een billijke minnelijke oplossing te komen.

  • de cel “arbitrage”, die tot doel heeft de geschillen te beslechten tussen reizigers enerzijds en reisbemiddelaars (in de volksmond: reisagenten) en/of reisorganisatoren (ook genoemd: touroperators) anderzijds.

  • De beslissingen van de Geschillencommissie hebben in principe dezelfde rechtskracht als de uitspraken van gewone rechtbanken. In de schoot van de vzw Geschillencommissie Reizen zetelt immers een arbitraal college. Dit college bestaat uit vertegenwoordigers van de consumenten en van de reissector.

Verzoening – Arbitrage bij de Geschillencommissie Reizen

Informatie op de website van de Commissie:

Reglementen en informatiebrochures op de website van de Commissie:

U wenst online een klacht of een vraag tot bemiddeling in te dienen?

De Geschillencommissie Reizen is de partner van Belmed:

Belmed - onlinebemiddeling 

Meer informatie over Belmed?

Belmed is een onlineplatform van de FOD Economie, dat beoogt  consumentengeschillen door middel van bemiddeling op te lossen.

 

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Geschillencommissie Reizen

Geschillencommissie Reizen vzw
Secretariaat van de cel arbitrage

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: 02 277 62 15 (van 9u tot 12u)
Fax: 02 277 91 00
E-mail: clv.gr@skynet.be

Geschillencommissie Reizen

Geschillencommissie Reizen vzw
Secretariaat van de cel verzoening

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: 02 277 61 80 (van 9u tot 12u) 
Fax: 02 277 91 00
E-mail: verzoening.gr@skynet.be