Huwelijksbureaus

De Belgische wetgever heeft een reglementering opgesteld over exploitatie van huwelijksbemiddeling, die de consument beschermt. De wet verstaat onder huwelijksbemiddeling "iedere activiteit die erin bestaat om, tegen betaling, ontmoetingen aan te bieden tussen personen met als rechtstreeks of onrechtstreeks doel een huwelijk of een stabiele relatie tot stand te brengen". De wet beoogt dus huwelijksbureaus, maar ook ontmoetingsclubs voor zover deze activiteiten verrichten beoogd door de definitie van huwelijksbemiddeling.

Hoofdkenmerken

De wettelijke verplichtingen die de exploitatie van huwelijksbemiddeling reglementeren, werden aangevuld door verplichtingen met betrekking tot de beschrijving van de diensten om de sector transparanter te maken en om de consument beter te beschermen.

De maatregelen voor consumentenbescherming voorzien met name:

  • de verplichting van een schriftelijke overeenkomst die verplicht een bepaald aantal bijzonderheden en clausules bevat;
  • de invoering van een verplichte bedenktijd van 7 werkdagen gedurende welke geen enkel voorschot, noch een betaling kan worden geëist of aanvaard;
  • de klant mag het contract tijdens de bedenktijd zonder kosten of vergoeding opzeggen;
  • het contract moet zijn opgesteld voor een bepaalde duur van drie, zes, negen of twaalf maanden;
  • het verbod op contractverlenging via stilzwijgende verlenging;
  • de mogelijkheid voor alle partijen om het contract, tegen betaling van een eventuele vergoeding vastgesteld door de wet, vroegtijdig te beëindigen bij het verstrijken van een termijn die afhankelijk van de contractduur verschilt;
  • de verplichting om het bedrag gespreid te betalen over de totale contractduur;
  • het verbod om een wisselbrief of een orderbriefje te overhandigen, als garantie voor de betaling van de aangegane verplichtingen.

De wet bevat strafbepalingen geschikt om een einde te maken aan misleidende handelspraktijken en aan praktijken in strijd met de menselijke waardigheid. De wet voorziet in: een waarschuwingsprocedure en de vordering tot staking.

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link