Verkoop op afstand

Ondernemingen (boek VI WER)art. VI.45 e.v. WERExterne link

Vrije beroepen (boek XIV WER)art. XIV.26 e.v. WERExterne link

Indien het aanbod tot aankoop en de aanvaarding van dit aanbod op afstand gebeurt, dus zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, is de regelgeving betreffende verkoop op afstand van toepassing.

De verschillende vormen van verkoop op afstand die worden voorgesteld aan consumenten : zowel de verkoop via internet, als de verkoop via catalogus, televerkoop als de verkoop per telefoon worden beoogd.

Het Wetboek van economisch recht versterkt de informatie aan de consument, het herroepingsrecht alsook de verplichtingen voor de partijen.

Opgelet!

Deze reglementering  is niet van toepassing op:

 • overeenkomsten opgesteld door een notaris of door een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;

 • overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat met toepassing van Boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek.

De voorlichting van de consument

Voor de sluiting van de overeenkomst

Ondernemingenart. VI.45 WERExterne link

Vrije beroepen - art. XIV.27 WERExterne link

De onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep moet de consument ondubbelzinnig en op duidelijke en begrijpelijke wijze worden informeren over de volgende punten: de precontractuele informatie (PDF, 196.04 Kb).  

Als de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep haar informatieverplichtingen over de extra kosten en andere kosten inbegrepen in de totale prijs, of de kosten voor het terugzenden van de goederen, niet respecteert, dan moet de consument niet betalen voor deze kosten.

De bewijslast voor de naleving van de informatieverplichting ligt bij de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep.

Opgelet!

1. Uitnodiging tot aankoop

Ondernemingenart. VI.99, §4 WERExterne link

Vrije beroepen - art. XIV.66, § 4 WERExterne link

Bij een uitnodiging tot aankoop, d.w.z. wanneer een commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van het product vermeldt, de consument in staat stelt een aankoop te doen, moet de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep hem essentiële informatie verstrekken voor het bestelproces: 

 • de kenmerken van het product;

 • de de identiteit van de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroepen haar geografisch adres;

 • de totale prijs en de wijze van betaling;

 • de wijze van levering, uitvoering en het beleid inzake klachtenbehandeling;

 • het bestaan van een herroepings- of annuleringsrecht.

De onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep verstrekt deze informatie aan de consument op een wijze aangepast aan de techniek voor communicatie op afstand, in een duidelijke en begrijpelijke taal.

Als ze worden verstrekt op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld: e-mail, USB-stick of CD), dan moeten zij in leesbare vorm zijn.

2. Standaardopties (vooraf aangeduid)

Ondernemingenart. VI.41 WERExterne link

Vrije beroepen - art. XIV.22 WERExterne link

Voordat de consument gebonden is door een overeenkomst of een aanbod, mag de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep geen gebruik maken van standaardopties om zijn uitdrukkelijke toestemming te krijgen voor elke extra betaling boven de vergoeding voor de contractuele hoofdverbintenis van de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep.

Wanneer de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep niet het uitdrukkelijk akkoord van de consument heeft verkregen, maar deze toestemming heeft afgeleid door het gebruik van standaardopties die hij moet afwijzen om extra betaling te vermijden, heeft de consument recht op terugbetaling van deze betaalde bedragen.

3. Gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst tijdens de herroepingstermijn

Ondernemingen –  art. VI.46, § 8 WERExterne linkExterne link

Vrije beroepen - art. XIV.28, § 8 WERExterne link

Indien de consument wenst dat de verrichting van diensten of de levering, aanvangt tijdens de herroepingstermijn, moet hij daar uitdrukkelijk om verzoeken bij de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep.

Bijzondere bepalingen voor ondernemingen

Deze bepaling is eveneens van toepassing wanneer de consument wil dat de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of van stadsverwarming, aanvangt tijdens de herroepingstermijn.

4. Kosten voor betaalmiddelen

Ondernemingen –   art. VI.42 WERExterne link

Vrije beroepen - art. XIV.23 WERExterne link

In geval van gebruik van een betaalmiddel, mag de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep de consument geen vergoedingen aanrekenen die hoger zijn dan de kosten die de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep moet dragen voor het gebruik van deze betaalmiddelen.

5. Kosten van telefoonoproepen die betrekking hebben op een reeds gesloten overeenkomst

Ondernemingen –  Externe linkart. VI.40 WERExterne link

Vrije beroepen - art. XIV.21 WERExterne link

Indien de telefoonoproepen van de consument betrekking hebben op een reeds gesloten overeenkomst, mag de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep hem niet de inhoud van de oproep aanrekenen bovenop de prijs van de oproep.
 

Bevestiging van de gesloten overeenkomst

Ondernemingen art. VI.46, § 7 WERExterne link

Vrije beroepen - art. XIV.28, § 7 WERExterne link

De onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep verstrekt de consument de bevestiging van de gesloten overeenkomst, op een duurzame gegevensdrager, binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.

Deze bevestiging omvat:

 • alle voor de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatie, tenzij de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep die informatie al voor de sluiting van de overeenkomst op afstand op een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt;

 • desgevallend, de bevestiging van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument met de onmiddellijke uitvoering van de levering van digitale inhoud niet geleverd op een materiële drager en de erkenning van het verlies van zijn herroepingsrecht.
   

Levering en risico-overdracht

Ondernemingen –  art. VI.43 en VI.44 WERExterne link

Vrije beroepen - art. XIV.24 et XIV. 25 WERExterne link

Tenzij de overeenkomst het uitdrukkelijk voorziet, moet de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep de goederen leveren door fysieke overdracht van deze goederen aan de consument ten laatste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst.

Het verzenden van de goederen gebeurt op risico van de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep, tenzij het vervoer verzekerd wordt door een vervoerder aangeduid door de consument en deze keuze niet was aangeboden door de beoefenaar van een vrij beroep.

Voor de overeenkomsten waarbij de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep de goederen opstuurt naar de consument, gaat het risico op verlies over op de consument:

 • wanneer de consument of een door hem aangewezen derde en die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt

 • bij de levering van het goed aan de vervoerder die niet aangeboden was door de onderneming, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van deze vervoerder; 

Het herroepingsrecht

Ondernemingen –  art. VI.47 tot VI.53 WERExterne link

Vrije beroepen - art. XIV.29 t.e.m. XIV.35 WERExterne link

Voor elke overeenkomst op afstand, tenzij bijzondere omstandigheden, beschikt de consument over een herroepingsrecht (PDF, 248.1 Kb).

De boeken VI en XIV WER voorzien:

 • een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen;

 • een formulier (PDF, 287.37 Kb) dat gebruikt kan worden om gemakkelijker te herroepen;

 • de mogelijkheid om te herroepen wanneer de uitvoering van de dienstenovereenkomst werd aangevat tijdens de herroepingstermijn;

 • de modaliteiten en eventuele kosten voor het terugzenden van de goederen ;

 • de modaliteiten van terugbetaling;

 • de situaties waarin het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend;

 • ... 
    

Bijzondere bepalingen voor ondernemingen

De contracten op afstand betreffende financiële diensten

(art. VI.54 e.v. WERExterne link)

Het boek VI van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) voorziet een gelijkaardige bescherming voor de contracten op afstand voor financiële diensten, met name de informatieverplichtingen en het recht van afstand. Deze informatieverplichting is gedetailleerder en strikter voor de verkoop op afstand van financiële diensten.
 

De contracten op afstand betreffende de levering van elektriciteit en/of gas 

Naast de wettelijke bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER)met betrekking tot overeenkomsten op afstand, moeten leveranciers van gas en elektriciteit voldoen aan de bepalingen van de gedragscode voor verkoop op afstand van de contracten voor het leveren van elektriciteit en/of gas, geïntegreerd in het akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” (PDF, 591.38 Kb).

Specifieke informatie-eisen zijn van toepassing.

De consument heeft het recht om zich binnen de 14 kalenderdagen terug te trekken na schriftelijke bevestiging van het contract door de aanbieder.

Specifieke verplichtingen zijn voorzien voor telefonische verkoop.

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De Economische Inspectie conctroleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.beExterne link

Uw geschil minnelijk beslechten?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

Consumentenombudsdienst
NG II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel.: 02 702 52 00
Fax: 02 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nlExterne link

Het formulier voor de consumenten is toegankelijk op het volgende adres: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulierExterne link

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en Ijsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: 02 542 33 46
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.beExterne link

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link