Marktpraktijken van ondernemingen en vrije beroepen

Het boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER) regelt op algemene wijze de relaties tussen ondernemingen en consumenten zoals het boek XVI « Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende beoefenaars van een vrij beroep » (boek XIV WER) de relaties regelt tussen de beoefenaars van een vrij beroep (zoals advocaten, dokters, apothekers, dierenartsen, architecten, notarissen, bedrijfsrevisoren, gerechtsdeurwaarders, landmeters, boekhouders) en consumenten.

Deze boeken hebben een dubbele doelstelling :

  • Enerzijds, de eerlijke concurrentie in de commerciële en professionele relaties vrijwaren ;

  • Anderzijds, de consumentenbescherming verzekeren en erover waken dat hij voldoende en adequate informatie krijgt.

Ondernemingen

De regels toepasselijk op marktpraktijken tussen ondernemingen en de bescherming van de consument wanneer hij in contact treedt met een onderneming zijn afkomstig van boek VI WER. Met onderneming wordt bedoeld elke natuurlijke of  rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen (art. I.1, 1° WERExterne link).

Het boek VI WER reglementeert gevarieerde materies als de aanduiding van de prijs en de hoeveelheid, overeenkomsten op afstand, buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, uitverkopen, verkoop met verlies, reclame en oneerlijke handelspraktijken zowel t.a.v. consumenten als t.a.v. ondernemingen, afgedwongen aankopen, onrechtmatige bedingen, enz.

De mogelijkheid om een vordering tot staking in te stellen die ondernemingen toelaat om snel tussen te komen ten einde een verboden praktijk stop te zetten, bevindt zich daarentegen in boek XVII van het WER. Het overgrote deel van de inbeuken op de bepalingen van boek VI van het WER maken het voorwerp uit van strafsancties.

Tot slot, regelen talrijke koninklijke besluiten op meer gedetailleerde wijze een groot aantal domeinen of specifieke sectoren. We denken bijvoorbeeld aan etikettering, prijsaanduiding, samenstelling van goederen, bewijsstukken of nog aan de vastgoedmakelaars, voedingsmiddelen, banksector, enz. Deze besluiten blijven van toepassing voor zover de bepalingen ervan niet strijdig zijn met de bepalingen van boek VI WER.

Vrije beroepen

De beoefenaars van een vrij beroep onder het boek XIV voor de activiteiten die betrekking hebben op de specifieke intellectuele prestaties die hen kenmerken. Deze zijn gedefinieerd in boek I van hetzelfde Wetboek (art. I.8, 35° WERExterne link).

De bepalingen van boek XIV WER zijn dus van toepassing op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid:

  • een beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties bestaat;

  • de vereiste opleiding voorafgaand heeft gevolgd;

  • tot permanente vorming is gehouden;

  • onderworpen is aan een bij of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan en geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel.

Boek XIV WER regelt heel gevarieerde materies zoals prijsaanduiding, overeenkomsten op afstand, overeenkomsten gesloten buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening, reclame en oneerlijke beroepspraktijken zowel tegenover consumenten als tegenover ondernemingen of tussen beoefenaars van een vrij beroep, afgedwongen aankopen, onrechtmatige bedingen, enz.

De mogelijkheid om een stakingsvordering in te stellen, die beoefenaars van een vrij beroep toelaat snel tussenbeide te komen om een verboden praktijk te doen stoppen, bevindt zich in het boek XVII van het Wetboek (boek XVII WER).

Het merendeel van de inbreuken op de bepalingen van boek XIV van het Wetboek maken bovendien het voorwerp uit van strafrechtelijke sancties.

 

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het wetboek van economisch recht. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.beExterne link

Uw geschil minnelijk beslechten?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

Consumentenombudsdienst
NG II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel.: 02 702 52 00
Fax: 02 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nlExterne link

U vindt het formulier voor de consumenten op: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulierExterne link

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: 02 542 33 46
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.be/Externe link

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link