Wet op de garantie

De wet op de garantie is van toepassing vanaf 1 januari 2005 op de verkoop van consumptiegoederen uitgevoerd door een professionele verkoper aan een consument die koopt voor privégebruik. 

Op welke consumptiegoederen is de wettelijke garantie van toepassing?

De wettelijke garantie geldt voor alle lichamelijke roerende voorwerpen zoals auto’s, koelkasten, meubels, dieren, … met uitzondering van:

 • water, gas en elektriciteit;

 • goederen die in uitvoering van een beslag of gerechtelijk zijn verkocht.

De wettelijke garantie geldt niet voor onroerende goederen.

Welke gebreken vallen onder de wettelijke garantie?

De non-conformiteit van het consumptiegoed, d.w.z. wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.

De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop.

Hoe lang is de garantietermijn?

De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.

De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

 • Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.

 • Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

Voor tweedehandsgoederen kan de garantietermijn worden verkort, maar hij mag niet korter zijn dan 1 jaar.

Wat moet u doen wanneer u een gebrek vaststelt?

De verkoper zo spoedig mogelijk informeren.

Het verkoopcontract kan de termijn waarover u beschikt om een gebrek te signaleren wel beperken. Deze termijn kan echter niet korter zijn dan twee maanden.

In principe verjaart de rechtsvordering van de consument binnen een termijn van een jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.

Welke rechten geniet u als consument?

Men kan een hiërarchie opstellen van de middelen die ter beschikking van de consument worden gesteld:

 1. U heeft het recht de kosteloze herstelling of de vervanging van het goed te eisen (te kiezen door de consument, maar in functie van wat mogelijk en redelijk is).
 2. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van het verkoopcontract te eisen.

Als het om een klein defect gaat, kunt u de ontbinding van het contract niet eisen.

Kan de garantietermijn verlengd worden?

 1. De garantietermijn van 2 jaar wordt opgeschort gedurende de herstellings- of vervangingsperiode.

 2. U geniet niet van een nieuwe garantietermijn van 2 jaar, maar de reeds begonnen termijn begint opnieuw te lopen vanaf het moment van de vervanging of de beëindiging van de reparatie.

Veelgestelde vragen

Geschillen en klachten

U wenst klacht in te dienen in de hoedanigheid van consument.

 • Voor grensoverschrijdende geschillen:
  Europees Consumentencentrum (ECCExterne link)
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel
  Tel: +32 (0)2 542 33 46
  Fax: 02 542 32 43
  E-mail: info@eccbelgie.be

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link