Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas 

 

Het sociaal tarief

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas, in wetgeving ook de sociale maximumprijs genoemd, startte in 2004.

Daardoor kunnen personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën een gunstiger tarief genieten dan het commerciële tarief van elektriciteit en/of aardgas.

De federale energieregulator (CREGExterne link) legt om de zes maanden de prijs vast op basis van de bepalingen opgenomen in de ministeriële besluiten van 30 maart 2007.

Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde en biedt, op het moment van de bepaling, het laagste commerciële tarief dat er is op de leveranciersmarkt elektriciteit en aardgas.

Elke energieleverancier en iedere distributienetbeheerder is verplicht u het sociaal tarief toe te kennen wanneer u kunt bewijzen dat u of een gezinslid behoort tot één van de categorieën die recht hebben op het sociaal tarief. 

Terug naar boven

Folder

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas (PDF, 108.6 Kb)

Categorieën

Het sociaal tarief wordt toegekend aan residentiële beschermde eindafnemers die tot een rechthebbende categorie behoren, of waarvan een gezinslid die op hetzelfde adres gedomicilieerd is, tot een rechthebbende categorie behoort, zoals bepaald door de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 en de programmawet van 27 april 2007.

Om tot een categorie te behoren moet u:

 1. Hetzij genieten van een specifieke tegemoetkoming van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw gemeente:

  • een leefloon;

  • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;

  • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;

  • een voorschot op  een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

 2. Hetzij genieten van een specifieke tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;

  • een inkomensvervangende tegemoetkoming;

  • een integratietegemoetkoming;

  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

  • een tegemoetkoming voor hulp van derden;

  • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds).

 3. Hetzij genieten van een specifieke tegemoetkoming van de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP):

  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);

  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);

  • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

 4. Hetzij een sociale huurder in een appartementsgebouw zijn waarvan:

  • de verwarming op aardgas wordt verzekerd door een gemeenschappelijke installatie en;

  • waarbij de woningen worden verhuurd voor sociale doeleinden door een sociale huisvestigingsmaatschappij.

Opmerking: een tegemoetkoming van het ziekenfonds, de verzekering, een tewerkstelling onder het zogenaamde artikel 60 van het OCMW, … geeft dus geen recht op het federaal sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas.

Toepassing van het sociaal tarief

Als u behoort tot categorie 4 moet u zich, als sociale huurder van een appartement, wenden tot de eigenaar/beheerder van uw appartementsgebouw om na te gaan of het sociaal tarief wordt toegepast. Omdat niet u, maar de eigenaar/beheerder van het gebouw het contract heeft afgesloten met de energieleverancier, moet hij/zij het sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief is enkel van toepassing voor aardgas waarbij de verwarming verzekerd wordt door een gemeenschappelijke installatie.

Als u behoort tot categorie 1, 2 of 3 (u geniet van een specifieke tegemoetkoming van het OCMW, de FOD SZ DGPH of de RVP), past de energieleverancier, in de meeste gevallen, het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas automatisch toe.

Toepassingsregels (categorie 1, 2 of 3)

Het sociaal tarief wordt toegepast vanaf de eerste dag van het trimester, waarin de datum van de beslissing dat een persoon behoort tot een categorie valt, en dit telkens tot op het einde van het kalenderjaar. De datum van beslissing komt min of meer overeen met de datum dat u voor de eerste maal een tegemoetkoming heeft ontvangen van uw sociale instelling.

Mogelijke startdata zijn 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is steeds 31 december van het lopende kalenderjaar. Indien de rechthebbende het volgende kalenderjaar nog steeds behoort tot een categorie (en nog steeds een tegemoetkoming ontvangt) zal het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas, normaal gezien, opnieuw automatisch worden toegepast.

Het sociaal tarief is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres);
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten (bedrijven, organisaties, …);
 • occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen.

Terug naar boven

Automatische toepassing

Sinds 2010 wordt het sociaal tarief, in de meeste gevallen, automatisch toegepast. Deze automatisering zorgt er voor dat de meeste rechthebbenden het sociaal tarief krijgen zonder dat ze daartoe zelf initiatief moeten nemen.

De FOD Economie staat in voor dit automatiseringsproces en deelt om de drie maanden aan de leveranciers mee:

 • aan welke klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen,

 • voor welke aansluitingspunten (contracten) en

 • voor welke periode.

Op de website www.sociaaltarief.economie.fgov.beExterne link kunt u zelf nagaan of

 • het sociaal tarief u automatisch wordt toegekend,

 • voor welk(e) contract(en) en

 • voor welke periode.

U kunt hiervoor ook het Contact Center of de cel Sociale Energie van de FOD Economie contacteren.

Voor een vlotte afhandeling van uw dossier vragen wij om het rijksregisternummer, de naam, de voornaam en het adres mee te delen van een gezinslid (ouder dan 15 jaar).

Nieuwe rechthebbende

Als u recentelijk bent gaan behoren tot een categorie, wordt dat niet onmiddellijk doorgegeven aan uw energieleverancier. Om de drie maanden worden de energieleveranciers op de hoogte gebracht van de rechthebbenden op het sociaal tarief.

Uw recht op sociaal tarief gaat in vanaf de eerste dag van het trimester waarin beslist werd dat u behoort tot een rechthebbende categorie. Mogelijke startdata zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is steeds 31 december van het lopende kalenderjaar.

De datum van beslissing komt min of meer overeen met de datum dat u voor de eerste maal een tegemoetkoming heeft ontvangen van uw sociale instelling.

Indien de rechthebbende het volgende kalenderjaar nog steeds behoort tot een categorie (en nog steeds een tegemoetkoming ontvangt) zal het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas, normaal gezien, opnieuw automatisch worden toegepast.

Wijziging energieleverancier en/of domicilieadres

Bij een wijziging van energieleverancier en/of domicilieadres wordt uw recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan uw energieleverancier.

Om de drie maanden worden de energieleveranciers automatisch op de hoogte gebracht van de rechthebbenden op het sociaal tarief.

Let op:

 • sluit bij voorkeur een energiecontract af op naam van 1 persoon en respecteer de schrijfwijze van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres)  zoals die gekend zijn in het Rijksregister (= identiteitskaart),

 • een verhuis is pas officieel wanneer de wijkagent is langs geweest en wanneer uw identiteitskaart werd aangepast!

 • het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een prijs die wordt vastgelegd door de overheid en bijgevolg bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde.

Voor meer informatie hierover kunt u het Contact Center of de cel Sociale Energie van de FOD Economie contacteren. 

Bewijs beschermde afnemer

De distributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest geven:

 • premies voor energiebesparende investeringen of

 • een korting bij de aankoop van een energiezuinig toestel.

Voor meer informatie hierover kunt u uw distributienetbeheerder contacteren. U vindt de contactgegevens van uw distributienetbeheerder op uw energiefactuur.

Als u het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas automatisch krijgt, dan kan de FOD Economie u een bewijs afleveren dat u beschermde afnemer bent. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw (automatisch) recht op het sociaal tarief.

Deze bevestiging kunt u krijgen op eenvoudig verzoek bij het Contact Center of bij de cel Sociale Energie van de FOD Economie.

Opmerking: dit document heeft geen enkele juridische waarde! U kunt deze informatie dan ook niet gebruiken om het sociaal tarief aan te vragen bij uw leverancier.

Informatie over andere financiële tegemoetkomingen voor energiebesparende investeringen voor uw woning.

Bijkomende informatie over het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit

Meer informatie over de werking van de automatische toepassing van het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit.

 Terug naar boven

Papieren attesten

Als u het sociaal tarief niet via de automatische toepassing heeft gekregen zijn het, afhankelijk van de categorie waartoe u behoort, de sociale instellingen die een attest opmaken en uitreiken voor de aanvraag van het sociaal tarief bij uw energieleverancier:

 • het plaatselijk OCMW,
 • de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap of
 • de Rijksdienst voor Pensioenen.

De contactgegevens van deze sociale instellingen vindt u onderaan deze webpagina terug.

Het afgeleverde attest is enkel geldig voor het referentiejaar dat op het attest vermeld wordt en moet jaarlijks vernieuwd worden (indien u in tussentijd het sociaal tarief nog steeds niet automatisch verkrijgt).

Dit attest toont aan dat u of een lid van uw gezin behoort tot één van de categorieën, die recht hebben op het sociaal tarief.

Hier vindt u de modellen van de attesten (PDF, 462.44 Kb) van de verschillende bevoegde sociale instellingen, geldig voor het krijgen van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas.

Als het recht op het sociaal tarief niet u, maar een persoon met wie u samenleeft betreft, is het mogelijk dat u samen met het attest nog een bewijs van gezinssamenstelling moet voorleggen aan uw energieleverancier.

 Terug naar boven

Verzet tegen de automatische toepassing

U heeft als klant (de residentiële eindafnemer) het recht u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de automatische toepassing van het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en/of aardgas. U dient dit aan de hand van een gedateerde en ondertekende kennisgeving aan uw energieleverancier kenbaar te maken.

Om als rechthebbende dan toch nog van het sociaal tarief te genieten, moet u jaarlijks een papieren attest bezorgen aan uw energieleverancier(s).

Elektriciteit en/of aardgas

Het sociaal tarief geldt voor zowel elektriciteit als voor aardgas afhankelijk of beide producten worden gebruikt.

Voor elektriciteit bestaan er:

verschillende tarieven:

 • een sociaal tarief voor een enkelvoudig tarief (dagteller);
 • een sociaal tarief voor het tweevoudige tarief: enerzijds voor piekuren, anderzijds voor daluren (dag- en nachtteller);
 • een sociaal tarief voor het exclusieve nachttarief (uitsluitend nachtteller).

Overzicht van de actuele tarieven (PDF, 48.16 Kb)

Historiek van de tarievenExterne link  

Voor aardgas bestaat er:

 • één enkel sociaal tarief

Overzicht van het actuele tarief (PDF, 54.02 Kb)

Historiek van de tarievenExterne link

Koninklijk besluit betreffende de prijs van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (PDF, 33.73 Kb)

Budgetmeter:

Ook als u over een budgetmeter beschikt en tot één van de rechthebbende categorieën behoort, hebt u recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas.

Voor meer specifieke informatie (over het oplaadsysteem en de facturatie) kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Energieleveranciers:


Raadpleeg de lijst van de leveranciers en distributienetbeheerders  (PDF, 17.16 Kb)voor hun contactgegevens.

 Terug naar boven

Nuttige adressen

Voor al uw vragen over:

 • uw (eventueel) recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas,

 • de toepassingsregels en

 • de werking van de automatische toepassing

kunt u contact opnemen met de FOD Economie.

 • Cel Sociale Energie van de FOD Economie

  Algemene Directie Energie
  Sociale Energie

  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  E-mail: soc.ener@economie.fgov.be

 • Contact Center van de FOD Economie

  Tel.: 0800 120 33 (van 9u tot 17u)
  Fax: 0800 120 57
  E-mail: info.eco@economie.fgov.be  

Sociale instellingen:

De onderstaande sociale instellingen zijn bevoegd te beslissen of u behoort tot een categorie die het recht op het sociaal tarief opent.

 • FOD Sociale Zekerheid

  Directie-generaal Personen met een handicap

  Administratief Centrum Kruidtuin
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50, bus 150
  1000 Brussel

  Tel.: 0800 987 99 (van 8u30 tot 13u)
  E-mail: contactformulier op website
  Website: http://handicap.fgov.be/nlExterne link  

 • Rijksdienst voor Pensioenen

  Centraal Bureau

  Zuidertoren
  Baraplein
  1060 Brussel

  Tel.: 1765 (van 9u tot 12u en 13u tot 17u)
  E-mail: info@rvponp.fgov.be
  Website: http://www.onprvp.fgov.beExterne link

 • OCMW

  In elke gemeente is er een OCMW gevestigd. De contactgegevens kunt u terugvinden op hun website.

Terug naar boven 

Nuttige Links

Online diensten

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Cel Sociale Energie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 BRUSSEL

E-mail: soc.ener@economie.fgov.be