Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas

Deze webpagina heeft enkel betrekking op het federaal sociaal tarief

 

Wat is het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas?

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen, die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden, te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen.

Het sociaal tarief stemt overeen met  gunstige tarieven voor elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek in heel België, onafhankelijk van de energieleverancier of netbeheerder.

Dit tarief wordt twee keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het GasExterne link (CREG).

De gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen geen huurgeld voor hun elektriciteits- en/of aardgasmeter.

De sociale tarieven voor elektriciteit en/of aardgas

En als ik een budgetmeter heb?

 • Als het huishouden een budgetmeter heeft, wordt het sociaal tarief eveneens toegekend voor zover dit huishouden tot een rechthebbende categorie behoort.

Voor informatie over:

 • het systeem voor het opladen: contacteer uw netbeheerder.
 • de facturatie: contacteer uw energieleverancier of uw netbeheerder.

Gegevens van uw leveranciers en netbeheerders (PDF, 22.59 Kb)

Kan ik het sociaal tarief genieten?

Om het sociaal tarief te genieten, moet u voldoen aan een van deze twee voorwaarden:

 • Een residentiële eindafnemer zijn, dit wil zeggen een klant die elektriciteit / aardgas aankoopt voor zijn eigen verbruik, bestemd voor het huishouden, en behoren tot de categorie 1, 2A, 2B of 3.
 • Huurder zijn van een sociaal appartement (categorie 4).

De categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief

Categorie 1: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een tegemoetkoming van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW):

 • een leefloon;
 • een financiële maatschappelijke diennstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
 • een maatschappelijke steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;
 • een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

Categorie 2A: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (enkel in Brussel en Wallonië);
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds).

Categorie 2B (enkel in Vlaanderen): u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een tegemoetkoming via de Zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is

 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Categorie 3: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Pensioendienst (FPD):

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een tegemoetkoming voor hulp aan  bejaarden;
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 4: u bent huurder van een sociaal appartement in een gebouw dat verhuurd wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie.

Wanneer is het sociaal tarief niet van toepassing?

Bepaalde tegemoetkomingen geven geen recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Bijvoorbeeld indien u:

 • een uitkering van een ziekenfonds ontvangt;
 • een uitkering van een verzekering ontvangt;
 • een pensioen van de openbare sector ontvangt;
 • geniet van het « artikel 60 » van het OCMW;
 • zich in de schuldbemiddeling bevindt;

Het sociaal tarief is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres);
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten (bedrijven, organisaties, …);
 • occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen.

Wat moet ik doen om het sociaal tarief te genieten?

U behoort tot de categorie 1, 2A, 2B of 3?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt u in de meeste gevallen automatisch toegekend. U hoeft dus geen stappen te ondernemen.

U bent een nieuwe rechthebbende?

Danger
GevarendriehoekIndien u een nieuwe rechthebbende bent, duurt het soms een tijdje vooraleer u het sociaal tarief geniet.

Waarom? Het behoren tot een categorie van rechthebbenden wordt niet onmiddellijk meegedeeld aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden om de drie maanden automatisch op de hoogte gebracht van de rechthebbenden op het sociaal tarief.

Het recht op het sociaal tarief gaat altijd in op de eerste dag van het trimester waarin beslist werd dat u behoort tot een rechthebbende categorie. De datum van de beslissing komt ongeveer overeen met de datum waarop u voor de eerste maal een tegemoetkoming hebt ontvangen.

De mogelijke startdata van het recht zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is steeds 31 december van het lopende jaar.

Indien de rechthebbende het volgende jaar nog steeds een tegemoetkoming ontvangt, wordt het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas normaal gezien opnieuw automatisch toegepast.

U bent verhuisd?

Bij een wijziging van domicilieadres wordt uw recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden om de drie maanden automatisch op de hoogte gebracht van de rechthebbenden op het sociaal tarief.

Danger
Gevarendriehoek Een verhuizing is pas officieel wanneer de wijkagent is langsgekomen en wanneer uw identiteitskaart werd aangepast.

U bent van leverancier veranderd?

Bij een verandering van energieleverancier wordt uw recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden om de drie maanden automatisch op de hoogte gebracht van de rechthebbenden op het sociaal tarief.

Ampoule - gloeilampTips

 • Sluit een energiecontract af op naam van een enkele persoon,
 • Respecteer de schrijfwijze van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres) zoals die op uw identiteitskaart geschreven zijn.  

Danger
Gevarendriehoek Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een prijs die wordt vastgelegd door de CREG en is bijgevolg bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde. 

Er is een fout geslopen in uw persoonlijke gegevens in het energiecontract?

Als een klant een energiecontract ondertekent met een voornaam, achternaam of geboortedatum die afwijkt van zijn persoonlijke gegevens in het Rijksregister (of op zijn identiteitskaart), is het niet mogelijk om het contract te linken aan die persoon.

De kwaliteit van de identificatiegegevens van de klanten bij hun energieleveranciers is essentieel om de automatische toepassing te kunnen uitvoeren.

Ampoule - gloeilamp Tips om de automatische gegevensverwerking te vergemakkelijken

 • Respecteer de schrijfwijze van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres) zoals die op uw identiteitskaart geschreven zijn wanneer u het energiecontract onderschrijft.
 • Deel steeds het rijksregisternummer mee aan uw energieleverancier, zelfs indien dit geen verplichte vermelding is op het contract.
 • Pas uw persoonlijke gegevens aan bij uw energieleverancier, opdat zij gelijk zouden zijn aan die bij het Rijksregister.

U bent huurder van een sociaal appartement (categorie 4)? 

Wendt u tot de eigenaar/beheerder van uw appartementsgebouw om na te gaan of het sociaal tarief wordt toegepast voor het gebouw. De eigenaar/beheerder van het gebouw is de persoon die het contract heeft afgesloten met de energieleverancier, hij/zij moet het sociaal tarief aanvragen.  

Vragen? Contacteer het Contact Center van de FOD Economie of de Cel Sociale Energie van de FOD Economie. Voor een correcte afhandeling van uw aanvraag deelt u uw rijksregisternummer, uw naam en voornaam en het adres van een gezinslid mee.

Wat zijn de toepassingsregels van het sociaal tarief?

Het sociaal tarief wordt steeds toegepast vanaf de eerste dag van het trimester waarin de datum van de beslissing dat een persoon behoort tot een categorie valt. De datum van beslissing komt min of meer overeen met de datum waarop u voor de eerste maal een tegemoetkoming hebt ontvangen van uw sociale instelling.

Het sociaal tarief wordt steeds toegekend tot het einde van het kalenderjaar.

Indien de rechthebbende het volgende kalenderjaar nog steeds een tegemoetkoming ontvangt, wordt het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas normaal gezien opnieuw automatisch toegepast.

Mogelijke startdata zijn 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is steeds 31 december van het lopende kalenderjaar.

Wordt het sociaal tarief automatisch toegepast?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is in de meeste gevallen geautomatiseerd. De automatisering verzekert voor de meeste rechthebbenden de toekenning van het recht op het sociaal tarief, zonder dat zij daartoe initiatief moeten nemen.

Sinds 2010 is de FOD Economie belast met de automatische toepassing van het sociaal tarief.

Om de drie maanden deelt hij aan de energieleveranciers mee:

U kunt online controleren of het sociaal tarief voor u automatisch wordt toegepast, voor welk(e) contract(en) en voor welke periode via www.sociaaltarief.economie.fgov.beExterne link.

U kunt ook contact opnemen met het Contact Center of met de Cel Sociale Energie van de FOD Economie.

Voor meer informatie over de werking van de automatisering, raadpleeg het document “Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas: werking van de automatisering” (PDF, 99.44 Kb).

Hebt u een papieren attest nodig voor het sociaal tarief? Waarom en hoe te verkrijgen?

In sommige gevallen, ongeacht de categorie (1,2A, 2B of 3) waartoe u behoort, kunt u niet het sociaal tarief via de automatische toepassing genieten.

U moet een papieren attest hebben om af te geven aan uw leverancier. Met dit attest bewijst u dat uzelf of een lid van uw gezin behoort tot een categorie van rechthebbenden op het sociaal tarief.

Hoe gaat u te werk? Naargelang de categorie waartoe u behoort, moet u het attest aanvragen aan de bevoegde sociale instelling:

 • het plaatselijke OCMW,
 • de FOD Sociale Zekerheid, Algemene Directie Personen met een handicap (na 1 juni voor het lopende jaar);
 • het Agentschap Zorg en Gezondheid ( Zorgkas enkel in Vlaanderen) of
 • de Federale Pensioendienst.

Contactgegevens van deze sociale instellingen.

Het afgeleverde attest is enkel geldig voor het referentiejaar dat op het attest vermeld wordt. U moet het jaarlijks vernieuwen (indien u in tussentijd het sociaal tarief nog niet automatisch gekregen heeft).

Voorbeelden van de modellen van attesten (PDF, 322.16 Kb) die geldig zijn voor het verkrijgen van het sociaal tarief.

Indien u niet de rechthebbende bent, maar wel houder bent van het contract die met een rechthebbende onder hetzelfde dak woont, kan de energieleverancier een bewijs van gezinssamenstelling als bijkomend attest vragen.

Kan ik mij verzetten tegen de automatische toepassing van het sociaal tarief?

U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de automatische toepassing van de levering van elektriciteit en/of aardgas.

U moet een gedateerde en ondertekende kennisgeving aan uw energieleverancier(s) bezorgen, waarin u zich verzet tegen automatische verwerking van uw persoonsgegevens.

Ampoule - gloeilamp Als u rechthebbende bent, een papieren attest bezorgen aan uw energieleverancier(s) om het sociaal tarief te genieten. 

Bent u een beschermde klant in het Vlaamse Gewest? Hebt u een bevestiging nodig?

Sommige netbeheerders in het Vlaamse Gewest bieden:

 • premies voor de investeringen in energiebesparingen, of
 • verminderingen bij de aankoop van een energiebesparend toestel. Voor meer informatie hierover, contacteer uw netbeheerder (DNB). Zijn gegevens vindt u op uw energiefactuur.

Op verzoek bij het Contact Center of via de  Cel Sociale Energie van de FOD Economie, kan de FOD Economie een schriftelijk bewijs van uw status van beschermde klant afleveren indien u automatisch het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas verkrijgt.

Danger
GevarendriehoekDeze bevestiging heeft geen enkele juridische waarde. U kunt deze informatie dus niet gebruiken om het sociaal tarief aan te vragen aan uw leverancier.

Bestaan er andere categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief?

Naast het federaal sociaal tarief is het mogelijk dat andere gewesten ook categorieën van rechthebbenden bepaald hebben.

Voor meer informatie contacteer uw OCMW of uw gewestelijke regulator (VREG voor het Vlaamse Gewest, BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, CWaPE voor het Waalse gewest).

VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt)
Tel.: 1700
E-mail: info@vreg.be
Website: http://www.vreg.beExterne link

BRUGEL (Brusselse regulator voor energie)
Tel.: 0800 97 198
E-mail: info@brugel.be
Website: http://www.brugel.beExterne link

CWaPE (Commission wallonne pour l'Energie)
Tel.: 081 33 08 10
Website: http://www.cwape.beExterne link

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Vragen over het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas?

Contact Center van de FOD Economie
Tel. (gratis): 0800 120 33 (van 9u tot 17u)
Fax (gratis): 0800 120 57 
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Cel Sociale Energie van de FOD Economie
Algemene Directie Energie
Sociale Energie
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be

Vragen over het sociaal statuut?

FOD Sociale Zekerheid
Algemene Directie Personen met een Handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

Tel.: 0800 987 99
E-mail: contactformulier op de website
Website: http://handicap.fgov.beExterne link

Zorgkassen

Vlaamse Zorgkas

Koning Albert-II laan 35, bus 36
1030 Brussel

Tel: 02 553 45 90
Fax: 02 553 45 95
E-mail: vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be
Website: www.vlaamsezorgkas.beExterne link

Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen

Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel

Tel: 078 15 40 40
E-mail: contactzorgkas@cm.be
Website : www.cm.be/zorgkasExterne link

Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten

Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel

Tel: 078 15 02 60
Fax: 02 515 03 08
E-mail: zorgkas@socmut.be
Website:  www.socmut.be/zorgkasExterne link

Neutrale Zorgkas Vlaanderen

Antwerpsestraat 145
2500 Lier

Tel: 03 491 86 60
Fax: 015 20 96 66
E-mail: info@neutralezorgkas.be
Website: www.neutrale-ziekenfondsen.beExterne link

Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen

Livornostraat 25
1050 Brussel

Tel: 09 235 72 98
Fax: 02 542 86 46
E-mail: thab@lm.be
Website: www.lm.beExterne link

Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Sint-Huibrechtstraat 19
1150 Brussel

Tel: 02 778 92 11
Fax: 02 778 94 00
E-mail: thab@mloz.be
Website: www.mloz.beExterne link

Federale Pensioendienst
Centraal Bureau
Zuidertoren
1060 Brussel

Tel.: 1765
E-mail: contactformulier op de website
Website: http://www.sfpd.fgov.beExterne link

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Er is een OCMW in elke gemeente. U vindt hun gegevens op hun website.

Vragen over de facturatie?

Voor informatie over de facturatie, contacteer uw energieleverancier of uw netbeheerder.

Gegevens van de leveranciers en de netbeheerders (PDF, 22.59 Kb).

Nuttige Links

Online diensten

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Cel Sociale Energie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 BRUSSEL

E-mail: soc.ener@economie.fgov.be