Skip navigation

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Fax (gratis nr.): 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

SOCTAR

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 BRUSSEL

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas

Het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit, in wetgeving ook de sociale maximumprijs genoemd, startte in 2004. Daardoor kunnen een aantal personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën een gunstiger tarief genieten dan het commerciële.

Het sociaal tarief biedt, op het moment van de bepaling, het laagste commerciële tarief op de leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas. Het vastleggen van de prijs gebeurt om de zes maanden door de federale energieregulator (CREG) op basis van de bepalingen opgenomen in het ministerieel besluit van 30 maart 2007. Dit tarief wordt op de websites van de CREG en de meeste energieleveranciers (leveranciers van elektriciteit en aardgas en de distributienetbeheerders) bekendgemaakt.

In het verleden moest u als rechthebbende zelf stappen zetten om van het sociaal tarief te kunnen genieten, maar sinds 2010 zal de energieleverancier, in de meeste gevallen, het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit automatisch toepassen.

Recht op het sociaal tarief

Het sociaal tarief wordt toegekend aan residentiële beschermde afnemers die zelf of waarvan een gezinslid op hetzelfde adres gedomicilieerd behoort tot een categorie rechthebbenden. Om te behoren tot een categorie moet u genieten van een uitkering van hetzij het OCMW, hetzij de FOD Sociale Zekerheid, of de Rijksdienst voor Pensioenen (zoals bepaald door de programmawet van 27 april 2007).

U vindt de lijst van de categorieën in de folder “Recht op Sociaal Tarief”. (PDF, 277.21 Kb)

Het sociaal tarief is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres);
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten (bedrijven, organisaties, …);
 • occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen.

Automatische toepassing

Sinds 2010 wordt het sociaal tarief automatisch toegepast. Deze automatisering zorgt ervoor dat de meeste rechthebbenden het sociaal tarief verkrijgen zonder dat ze daartoe zelf initiatief moeten nemen. Het is de FOD Economie die instaat voor dit automatiseringsproces en voortaan om de drie maanden aan de leveranciers meedeelt aan welke klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen, voor welke aansluitingspunten (contracten) en voor hoelang.

Via de website www.sociaaltarief.economie.fgov.be kan u zelf nagaan of het sociaal tarief u automatisch wordt toegekend, voor welk contract en voor hoe lang.

Meer informatie over de werking van de automatische toepassing van het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit.

Attesten

Wie niet via de automatische toepassing het sociaal tarief verkrijgt, maar denkt er wel voor in aanmerking te komen, kan alsnog een papieren attest aanvragen bij de bevoegde sociale instellingen, afhankelijk tot welke categorie u behoort. Dit attest toont aan dat u of een lid van uw gezin behoort tot één van de categorieën, die recht hebben op het sociaal tarief.

Als het recht op het sociaal tarief niet u, maar een persoon met wie u samenleeft betreft, kan het zijn dat u samen met het attest nog een bewijs van gezinssamenstelling moet voorleggen aan uw energieleverancier.

Indien u niet weet of u behoort tot een categorie van rechthebbenden of tot welke sociale instelling u zich moet richten kunt u dit nakijken in de folder Recht op Sociaal Tarief (PDF, 277.21 Kb).

Verzet tegen de automatische toepassing

De klant (de residentiële eindafnemer) heeft steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op de automatische toepassing van het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en/of aardgas, aan de hand van een gedateerde en ondertekende kennisgeving hiervan aan zijn energieleverancier. Om als rechthebbende dan toch nog van het sociaal tarief te genieten, moet jaarlijks een papieren attest bezorgt worden aan hun energieleverancier.

Elektriciteit en/of aardgas

Het sociaal tarief geld voor zowel aardgas als voor elektriciteit afhankelijk of beide producten worden gebruikt.

Voor elektriciteit bestaan er:

 • een sociaal tarief voor enkelvoudig tarief (dagteller);
 • een sociaal tarief voor het tweevoudige tarief: enerzijds voor piekuren, anderzijds voor daluren (dag- en nachtteller);
 • een sociaal tarief voor het exclusieve nachttarief (uitsluitend nachtteller).

Voor aardgas bestaat er:

 • één enkel sociaal tarief.

Budgetmeter:

Ook indien u over een budgetmeter beschikt, kan het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit toegepast worden.

Energieleveranciers:

Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde en zij zijn verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan de rechthebbende klanten.
Raadpleeg de lijst van de leveranciers en distributienetbeheerders (PDF, 12.48 Kb)

Nuttige adressen

Sociale instellingen:

De onderstaande sociale instellingen zijn bevoegd te beslissen of u behoort tot een categorie dat het recht op het sociaal tarief opent.

 • FOD Sociale Zekerheid

Algemene directie Personen met een handicap

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel

Tel.: 0800 987 99
E-mail: handiN@minsoc.fed.be
Website: http://www.socialsecurity.fgov.be/

 • Rijksdienst voor Pensioenen

Centraal Bureau

Zuidertoren
Baraplein
1060 Brussel

Tel.: 0800 50 246
E-mail: info@rvponp.fgov.be
Website: http://www.onprvp.fgov.be

 • OCMW

In elke gemeente is er en OCMW gevestigd.

Automatische toepassing

 • FOD Economie

Algemene Directie Energie
Sociale Energie
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

 • Contact Center FOD Economie

Telefoon: 0800 120 33 (tussen 9-12 en 13-17 uur)
Fax: 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Nuttige Links

Online diensten

 • Sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit (SOCTAR)

Publicaties

Wetgeving