Skip navigation

NL | FR | DE | EN
.be

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Fax (gratis nr.): 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale de l'Energie
Service des Relations extérieures

North Gate III
Boulevard du roi Albert II, 16
1000 BRUXELLES

Tél. : 0800 120 33 (Contact Center)
E-mail : info.eco@mineco.fgov.be

Sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas

Wat zijn de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas?

Sommige natuurlijke personen en gezinnen genieten van verlaagde elektriciteit- en aardgasprijzen. Dit zijn de sociale maximumprijzen, die vroeger de "sociale tarieven" werden genoemd.

De sociale maximumprijs wordt wettelijk bepaald en biedt, op het moment van de bepaling, het laagste commerciële tarief op de leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas. Voor meer uitleg over hoe deze sociale maximumprijs wordt bepaald, wordt verwezen naar het ministerieel besluit van 30 maart 2007.

De sociale maximumprijs wordt vastgelegd door de federale energieregulator CREG, telkens voor een periode van zes maanden. Op de websites van de CREG, de leveranciers van elektriciteit en aardgas en de distributienetbeheerders (hierna energieleveranciers) wordt deze bekendgemaakt.

Voor elektriciteit bestaan er:

 • een sociale maximumprijs voor enkelvoudig tarief (dagteller);
 • sociale maximumprijzen voor het tweevoudige tarief: enerzijds voor piekuren, anderzijds voor daluren (dag- en nachtteller);
 • een sociale maximumprijs voor het exclusieve nachttarief (uitsluitend nachtteller).

Voor aardgas bestaat er één enkele sociale maximumprijs.

Opmerking: Ook indien u een budgetmeter heeft, kunt u de sociale maximumprijs krijgen.

Het maakt niet uit wie uw energieleverancier is. Iedere energieleverancier moet de sociale maximumprijs aanrekenen. Deze maximumprijs is bij alle energieleveranciers dezelfde.

Wie heeft er recht op de sociale maximumprijzen?

De sociale maximumprijzen gelden voor residentiële beschermde afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, zoals bepaald door de programmawet van 27 april 2007:

Die zijn, onder andere, de consumenten die genieten, of waarvan een gezinslid die onder hetzelfde dak woont, geniet van bv.:

  1. een inkomen van de sociale integratie;
  2. het gewaarborgde inkomen voor bejaarden;
  3. een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
  4. een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  5. een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  6. een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %;
  7. een tegemoetkoming voor hulp aan derden;
  8. een voorschot op één van de hierboven beoogde uitkeringen, dat door het OCMW wordt toegekend,
  9. .…

Hoe kunt u de sociale maximumprijzen verkrijgen?

Vóór 1 juli 2009 moesten de sociale maximumprijzen zelf aangevraagd worden door schriftelijk of persoonlijk een attest bij uw energieleverancier in te dienen. Dit attest toont aan dat u behoort tot een van de bovenstaande categorieën, die recht hebben op de sociale maximumprijzen.

Als het recht op de sociale maximumprijs niet u, maar een persoon met wie u samenleeft betreft, moest u bovendien nog een bewijs van gezinssamenstelling voorleggen. In dat geval diende u bij de aanvraag van de sociale maximumprijs bij het attest ook het bewijs dat uzelf of elke persoon, die onder hetzelfde dak leeft en behoort tot een van bovenstaande categorieën, bij te voegen.

De procedure, om dit voordeel te bekomen was complex en tijdrovend. Ieder jaar moesten deze attesten opnieuw ingediend worden bij de energieleveranciers.

Vanaf 1 juli 2009 wordt deze procedure aangevuld door een automatische procedure: automatisch de sociale maximumprijs toekennen aan diegene die hun aanvraag niet hebben gedaan. De FOD Economie verzamelt de gegevens bij de verschillende instanties (energieleveranciers, Rijksregister, Kruispuntbank Sociale Zekerheid) en brengt de betrokken energieleverancier op de hoogte indien voor de respectieve residentiële eindafnemer de sociale maximumprijs moet worden toegepast.

Niettegenstaande de automatische toepassing van de sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas, dienen de energieleveranciers de attesten te blijven aanvaarden. Met dit attest bewijzen de residentiële eindafnemers dat ze tot één van de bovenvernoemde categorieën behoren. Iedere leverancier houdt een lijst van de eindafnemers die een sociaal attest hebben geleverd ter beschikking van de FOD Economie.

Vanaf 1 januari 2010 zal dankzij deze automatisering het aanvragen en voorleggen van een attest voor de residentiële eindafnemer overbodig worden voor het genieten van het sociale maximumtarief. De procedure via attestatie blijft nog mogelijk.

De residentiële eindafnemer heeft steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op de automatische toepassing van de sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas, aan de hand van een gedateerde en ondertekende kennisgeving hiervan aan zijn energieleverancier.

Nuttige adressen waar u attesten kunt aanvragen

U voegt dit attest toe aan het formulier dat u door uw leverancier van elektriciteit en aardgas bezorgd wordt.

FOD Sociale Zekerheid
Algemene directie Personen met een handicap

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel
Tel.: 02 507 87 99
E-mail: handiN@minsoc.fed.be

Rijksdienst voor Pensioenen
Centraal Bureau
Zuidertoren
Baraplein
1060 Brussel
Tel.: 0800/50.246
E-mail: info@rvponp.fgov.be

OCMW-kantoor van uw gemeente

Nuttige Links

Wetgeving